Chính sách bảo mật

 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn nếu bạn mở một tài khoản để sử dụng Trang web hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch trên Trang web. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm: Tên của bạn, danh tính của bạn, bao gồm một hình ảnh chất lượng cao của chứng minh nhân dân/ hộ chiếu, địa chỉ của bạn, địa chỉ e-mail của bạn, số tài khoản ngân hàng của bạn, ngày sinh của bạn, ngành nghề của bạn, số điện thoại liên lạc, và hóa đơn tiện ích của bạn hoặc báo cáo ngân hàng xác nhận địa chỉ cư trú của bạn.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích:
 • Để cải thiện dịch vụ khách hàng (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ); Xác minh danh tính của bạn với nhà cung cấp nhận dạng điện tử của chúng tôi để tuân theo các chính sách chống rửa tiền;
 • Các mục đích khác mà chúng tôi cho là cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp các biện pháp và thủ tục hợp lý, thiết thực để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bao gồm các biện pháp tối ưu để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
 • Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi hoặc tham gia vào dịch vụ của chúng tôi, nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, việc truyền dữ liệu qua Trang web hoặc máy chủ của chúng tôi sẽ được mã hóa. Có thể không áp dụng điều này khi bạn truy cập vào bất kỳ liên kết ngoài nào. Việc truy cập của bạn tới các Trang web của bên thứ ba sẽ không được Chính sách này bảo vệ.
 • Quyền truy cập đến thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi lưu giữ được bảo mật nghiêm ngặt nếu không có sự phê duyệt từ cấp quản lý phù hợp của T-Rex.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích nêu tại thời điểm bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó, và/hoặc cho các mục đích đặt ra trong chính sách bảo mật này và/hoặc được pháp luật cho phép.
 • Bạn thừa nhận rằng bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi và sự chấp nhận của bạn về điều khoản sử dụng của Thỏa thuận này, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân về bạn. Bạn bằng lòng cho chúng tôi tiết lộ thông tin nếu được yêu cầu của pháp luật cho mục đích nhận dạng điện tử như đã nêu ở trên.
 • Chúng tôi cũng được phép cung cấp cho phía nạn nhân và các bên liên quan trong trường hợp tài khoản của bạn có liên quan đến lừa đảo, vi phạm pháp luật.
 • Người dùng đã đăng ký phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cài đặt, bảo mật và bảo vệ mật khẩu của mình (khóa API, khóa bảo mật, mã xác thực, mã bảo mật, v.v.) và ID người dùng ( bao gồm ID đăng nhập, ID tài khoản, khóa API, v.v.) và Người dùng đã đăng ký sẽ không gây ra hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng mật khẩu/ ID người dùng cũng như không cho vay/ chuyển nhượng tài khoản được sở hữu dưới tên của Người dùng hoặc được bán hoặc mua mật khẩu/ ID người dùng hoặc nói cách khác là mật khẩu hoặc ID người dùng là đối tượng của bất kỳ hoạt động nào tương tự như đã nói ở trên.
 • Người dùng đã đăng ký chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do Người dùng đã đăng ký do quản lý không đầy đủ, sử dụng sai hoặc không đúng, rò rỉ, sử dụng gian lận hoặc sử dụng bởi bên thứ ba của mật khẩu hoặc ID người dùng. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đó. Bất kể ID người dùng và mật khẩu có được nhập bởi Người dùng đã đăng ký hay không, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh sau khi xác minh danh tính Người dùng bằng cách sử dụng kết hợp ID người dùng và mật khẩu phù hợp. Điều này bao gồm các trường hợp ID người dùng và / hoặc mật khẩu bị đánh cắp từ các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như ứng dụng email đang được Người dùng đã đăng ký sử dụng.
 • Trong trường hợp mật khẩu hoặc ID người dùng bị đánh cắp hoặc sử dụng bởi bên thứ ba, Người dùng đã đăng ký phải thông báo ngay cho Công ty về sự việc đó và thực hiện theo các hướng dẫn do Công ty cung cấp.
 • Trang web này chỉ cung cấp các dịch vụ nền tảng giao dịch trực tuyến để bạn tham gia vào các hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch tài sản kỹ thuật số, v.v.). Trang web này không tham gia vào giao dịch tài sản kỹ thuật số với tư cách là người mua hoặc người bán.
 • Bạn có quyền tham gia vào các chương trình được tổ chức bởi Trang web này phù hợp với các quy tắc hoạt động được đăng tải trên Trang web này.
 • Các dịch vụ khác mà Trang web này hứa hẹn sẽ cung cấp cho bạn.
 • Nếu bạn không đủ điều kiện đăng ký đã thỏa thuận trong Thỏa thuận này, Trang web này có quyền từ chối cho phép bạn đăng ký; nếu bạn đã đăng ký, Trang web này sẽ có quyền thu hồi tài khoản thành viên của bạn. Hơn nữa, Trang web này có quyền quyết định có hay không việc chấp nhận đơn đăng ký của bạn trong bất kỳ trường hợp nào khác.
 • Khi Trang web này phát hiện ra người dùng Tài khoản không phải là người đăng ký ban đầu của Tài khoản đó, Trang web sẽ có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Tài khoản đó.
 • Trang web này có quyền sửa bất kỳ thông tin nào được hiển thị Trên trang web này khi nó phát hiện ra bất kỳ lỗi dễ nhận thấy nào trong thông tin đó.
 • Trang web này có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt các Dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này bất kỳ lúc nào bằng một thông báo cho bạn. thông báo này có thể sẽ được gửi qua email, tin nhắn hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà Công ty thấy phù hợp.
 • Trang web này sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo sự hoạt động bình thường trên Trang web này và cung cấp một môi trường giao dịch an toàn và hiệu quả.
 • Trang web này sẽ đảm bảo tính bảo mật cho các tài sản kỹ thuật số của bạn bằng cách tăng cường các yếu tố kỹ thuật và các biện pháp phòng ngừa an ninh và có nghĩa vụ thông báo trước cho bạn về các rủi ro bảo mật có thể phát sinh trong tài khoản của bạn.
 • Trang web này có quyền tạm dừng các giao dịch các tài sản số trong trường hợp bảo mật khẩn cấp.
 • Công ty bảo lưu quyền sửa đổi hoặc thay đổi nội dung của Dịch vụ mà không bị hạn chế.
 • Công ty bảo lưu quyền sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này (bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy tắc và quy định liên quan đến Dịch vụ có thể được đăng trên Trang web; điều tương tự sẽ được áp dụng ở đây trong Điều này). Trong trường hợp có bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào đối với Thỏa thuận này, Công ty sẽ thông báo cho Người dùng đã đăng ký biết về thay đổi đó bằng email, tin nhắn hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà Công ty cho rằng phù hợp. Nếu Người dùng đã đăng ký sử dụng Dịch vụ hoặc không thực hiện các bước để hủy đăng ký trong thời gian được Công ty chỉ định sau khi thông báo được nêu ở trên, Người dùng đã đăng ký sẽ được coi là đã đồng ý với các sửa đổi và thay đổi đó đối với Thỏa thuận này.
 • Bất kỳ vấn đề nào không được quy định trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ những vấn đề nảy sinh nghi ngờ nào liên quan đến việc giải thích Thỏa thuận này sẽ được giải quyết nhanh chóng thông qua các cuộc thảo luận giữa đại diện của Công ty và Người dùng đã đăng ký.
 • Các bên theo đây đồng ý khước từ thẩm quyền giải quyết tranh chấp của tòa án của bất cứ quốc gia nào có liên quan và đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh nếu có giữa các bên sẽ được giải quyết thông qua thảo luận. Trường hợp các bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua thảo luận, tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài thương mại phù hợp với tập quán và thông lệ quốc tế.

Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng các Dịch vụ, trong phạm vi đầy đủ nhất mà pháp luật cho phép, Công ty, các giám đốc, nhân viên và các bên đại diện của Công ty khước từ mọi bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, liên quan đến các Dịch vụ và việc bạn sử dụng các Dịch vụ. Công ty không đưa ra bảo đảm hoặc cam đoan nào về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trên Trang web này hoặc nội dung trên bât kỳ các trang nào dẫn đến Trang web này và không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ (i) sai sót, lỗi, hoặc những điểm không chính xác trong nội dung, (ii) tổn thương ở người hoặc thiệt hại tài sản, do hệ quả của việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, (iii) bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng không được phép các máy chủ bảo mật của chúng tôi và/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài chính chứa trong đó, (iv) bất kỳ gián đoạn hoặc chấm dứt truyền tải đến và từ các Dịch vụ của chúng tôi, (v) bất kỳ loại vi rút hoặc loại thương tự nào có thể được truyền đến hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện, và/hoặc (vi) bất kỳ sai sót hoặc bỏ sót trong bất kỳ nội dung nào hoặc vì bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào thuộc bất kỳ loại nào phát sinh do sử dụng bất kỳ nội dung được đăng tải, được gửi email, truyền hoặc mất khác được cung cấp thông qua các Dịch vụ.

 • Trong mọi trường hợp, Công ty, giám đốc, nhân viên hoặc các bên đại diện của Công ty không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, liên quan, đặc biệt mang tính trừng phạt hoặc hậu quả nào phát sinh từ bất kỳ (i) sai sót, lỗi, hoặc những điểm không chính xác trong nội dung, (ii) tổn thương ở người hoặc thiệt hại tài sản, mang bất kỳ tính chất gì, do hệ quả của việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, (iii) bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng không được phép các máy chủ bảo mật của chúng tôi và/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài chính chứa trong đó, (iv) bất kỳ gián đoạn hoặc chấm dứt truyền tải đến và từ các Dịch vụ của chúng tôi, (v) bất kỳ loại vi rút hoặc loại thương tự nào có thể được truyền đến hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện, và/hoặc (vi) bất kỳ sai sót hoặc bỏ sót trong bất kỳ nội dung nào hoặc vì bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào thuộc bất kỳ loại nào phát sinh do sử dụng bất kỳ nội dung được đăng tải, được gửi email, truyền hoặc mất khác được cung cấp thông qua các Dịch vụ, dù là trên cơ sở bảo hành, hợp đồng, trách nhiệm ngoài hợp đồng, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, dù Công ty có được thông báo về khả năng của các thiệt hại đó hay không. Giới hạn trách nhiệm trên đây áp dụng trong phạm vi đầy đủ nhất mà pháp luật tại quốc gia liên quan cho phép.
 • Trong bất cứ trường hợp nào, nếu theo quy định của pháp luật của một quốc gia mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm bồi thường thì trách nhiệm này của chúng tôi đối với tổn hại trực tiếp của bạn sẽ không vượt quá tổng phí mà chúng tôi nhận được từ bạn trong thời gian ba (3) tháng kể từ khi bạn sử dụng dịch vụ Trang web này.
 • Nếu bạn có trường hợp vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm pháp luật, pháp quy khác, bạn phải bồi thường cho chúng tôi toàn bộ chi phí phát sinh do nguyên nhân này (gồm phí luật sư v.v…)

Bạn không được chuyển giao hay chuyển nhượng các Điều khoản Dịch vụ này, và bất kỳ quyền và li-xăng nào được cấp trong đây, nhưng T-rex có thể thực hiện chuyển giao mà không có bất kỳ hạn chế nào.